Technické kontroly a školení řidičů VZV

TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKŮ:

Technické kontroly. Na základě ČSN 268805 čl.4 ve smyslu Vyhl. 341/2002 je povinností pracovníků zajišťující provoz, údržbu a opravy motorových vozíků zajistit dle uvedených předpisů tyto činnosti:

1. Pravidelně zajišťuje technické kontroly motorových vozíků provozovatelé NV 378/2001 Sb.
2. Pro technické kontroly připravuje motorové vozíky řádně očištěné a přistavené v dohodnutém termínu .Ve spolupráci s provozovateli motorových vozíků.
3. Technickou kontrolu zajišťuje pomocí zkušebního technika s platným inspekčním osvědčením./osvědčení vystavuje na základě NV 166/1995 Cit "Povinností zkušebního technika provádějící technickou prohlídku předložit fotokopii inspekčního certifikátu firmě,kde provádí technickou prohlídku motorového vozíku.Po skončení prohlídky je povinností zkušebního technika vystavit protokol dle ČSN 268805.Na motorové vozíky zařazené do kategorie0-Aa B doplnit na každý provozuschopný moto- rový vozík identifikační známku žluté barvy s evidenčním číslem zkušebního technika shodným z inspekčního certifikátu/viz ČSN 268805 čl.4

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ:  

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a zákoníku práce ve vazbě na znění čl.3.3.2 ČSN 26 8805 je zaměstnavatel v souvislosti s provozem manipulačních vozíků s vlastním pohonem povinen zejména :

1. Stanovit rozsah školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně rozsahu seznámení se souvisejícími riziky, které vyplívají z provozu vozíků na příslušných pracovištích zaměstanavatele pro získání kvalifikace (kvalifikačních požadavků) obsluh,resp.budoucích obsluh manipulačních vozíků,
2. Zajistit proškolení obsluh,resp.budoucích obsluh manipulačních vozíků v rozsahu dle bodu1,
3. U obsluh manipulačních vozíků stanovit periodu a obsah opakovaného školení včetně periody ověřování znalostí předpisů dle bodu 1,
4. Zajistit u obsluh manipulačních vozíků ověřování znalostí předpisů k zajištění bezpeč- nosti a ochrany zdraví při práci v periodách dle bodu 3,
5. Zajistit přiměřené proškolení dalších zaměstnanců pracovní náplní vázaných na provoz, údržbu,kontroly apod.motorových manipulačních vozíků.

Po skončení technické prohlídky vyžaduje pověřený pracovník za provoz motorových vozíků po zkušebním technikovi předepsaný protokol dle ČSN 268805 příloha a u motorových vozíků s výsledkem A a B doplnění kontrolní známky.Protokoly je povinen evidovat a TP motorových vozíků evidovat v Provozní knize vozíku nebo jiném schváleném dokladu Zabezpečování dokladů k motorovým vozíkům.Na základě ČSN 268805 § 4.2 je povinností Osoby zodpovědné za provoz opravy a údržbu za- bezpečovat pro provoz potřebné doklady:
na základě zákona 22/1997 doklady o prokázané shodě výrobku.tj.odpovídá podmínkám normám a hygienickým platným předpisům.

Součástí kvalifikace obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem by vedle výše uvedených teoretických znalostí měly být i praktické dovednosti v obsluze příslušného vozíku, popřípadě i práce s přídavným zařízením v potřebném rozsahu.Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet z průvodní dokumentace - návodu k používání dodávané s každým vozíkem, v dřívějším období podle nařízení vlády č.170/1997 Sb.,ve znění pozdějších předpisů , v současnosti podle nařízení vlády č.24/2003 Sb.Tato dokumentace v případě uvedených vozíků,jakož i vyměnitelných přídavných zařízení, musí obsahovat i rozsah požadovaného výcviku obsluhy, ve vazbě kupř.na ustanovení čl.7.2.2. ČSN EN 1726-1(26 8809).Při provozu vozíků na pozemních komunikacích nutno respektovat i kvalifikační předpoklady dané dopravními předpisy.

Ceny dle dohody - pro info volejte: 602298301

Nebo pište na email: davidsafranek@seznam.cz